MANUTENCIÓ

L'automatizació del transport i gestió de les piles de cartró a l'interior de les fàbriques, pren cada dia més importància degut a les exigències de seguretat i control. Una bona planificació en logística i manutenció millora sustancialment la productivitat del parc de maquinària instal·lat.

Últim
Projecte

Magatzem Vertical - WIP

El nostre últim projecte ha sigut la nova fàbrica del Grup Rossmann a Bucarest. Hem col·laborat en la construcció de la nova fàbrica amb magatzem vertical autoportant de 18 metres d'alçada i tota la instal·lació i controls de la logística interna de fàbrica des de l'onduladora fins expedicions.

Romcarton - Rumania

Rossman Group

Despaletizadors de planxa fins a 4M

El despaletizador de piles de cartró és epecialment útil pels transformadors que reben planxa de l'exterior i que han de processar internament a la secció de transformació. Aquest model despaletitza fins a 1,8T de cartró amb el seu empenyador i permet despaletitzar fins i tot piles de cartró compacte o cartronet.

Estacions mòbils de càrrega i descàrrega de carretilles

Aquest tipus d'estacions permeten ajustar la separació entre les cintes de plàstic per adecuar el transport de la pila de cartró fins a la recollida per part de la carretilla.

Transferència de 90º XY plàstic rodets

Per transferir piles de cartró en escaires concrets de la fàbrica, com ara sortides d'onduladora o de despaletitzadors. Aquest model és especialment útil per piles de cartró de petites dimensions i inestables.

Taula de gir a entrada carregador

Per l'entrada a les màquines de transformació i en especial en el troquelat pla s'instal·len les cintes amb la possibilitat de gir de pila de 90º i de 180º de forma automática.

Taula de gir en rodet i plàstic XY

Per la gestió de reprocessos de cartró a diferents màquines o adequació de cartrons corbats que van a troquelat pla, s'instal·len les cintes amb la possibilitat de girar la pila 90 o 180º de forma automàtica.

Cintes transportadores de plàstic

Les cintes transportadores d'acetal de Warak van motoritzades amb motor i variador incorporats a la bancada i control mitjançant xarxa profinet que permet la monitorització remota. Base d'acetal amb fusta okume de baixa fricció que li dona una durabilitat de desenes d'anys.

Estacions de càrrega i descàrrega a vertical

Les estacions de càrrega per la capçalera del magatzem vertical estan dissenyades per aixecar fins a 3,5T de pes distribuit de forma no homogènea per assegurar que aixequen la pila de manera fiable.

Premses asimètriques

Les premses asimètriques s'utilitzen pel compactat de les piles de cartró i la seva formació de blocs per l'entrega al magatzem vertical intermig i els seu transport mitjançant els transelevadors. Les seves dimensions depenen de les dimensions màximes de la fulla de cartró que entrarà dins el magatzem vertical.

Carros de distribució i separació

El carro de distribució a la transformació agafa els blocs de la sortida del magatzem vertical i entrega les piles a les màquines de transformació.

Carros de transferència

Els carros de transferència incorporen diferents tipus de seguretats segons les velocitats. Des de doble radar a diferent alçada del terra fins a radar d'emergència per topada.

Empenyadors i formadors de blocs

La formació de blocs per carregar dins el magatzem vertical es realitza mitjançant l'agrupació de piles de cartró. La combinació de les piles ens permet transportar un major número de m2 per hora.

L'insertador de paletes és dual, permet paletitzar individualment i també dos peletes iguals al mateix temps. El braç robot pot suministrar fins a 10 paletes diferents en dimensions d'ample, llarg i alçada. Arriba a 90 paletes individuals per hora i 140 en distribució dual.

Video aquí.

Fluxe
intralogístic

Magatzematge vertical per producte intermig WIP.

Traçabilitat total sense etiquetes.